ÚDAJE O BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ OBERFLEX

A. Výrobce

S.I.OBER
Longeville-en-Barrois
55014 Bar-le-Duc Cedex
Francie

B. Popis výrobku

Jde o dekorativní lamináty, vyrobené z dýhy z pravého dřeva, s melaminovým povrchem, které odpovídají evropské normě EN 438. Výrobky jsou dodávány v pevné fólii, a to v několika velikostech, o různé síle i s různými povrchovými úpravami. Lamináty Oberflex se skládají ze speciálních papírů (přibližně 40%), z dýhy z pravého dřeva (přibližně 30%) a z teplem tvrditelné syntetické pryskyřice (přibližně 30%).

Pryskyřice se skládá z tvrzené fenolformaldehydové pryskyřice (ve vnitřních vrstvách) a z melaminformaldehydové pryskyřice coby ochranné vrstvy na povrchu dekoru. Oba druhy pryskyřice náleží do skupiny tvrzených pryskyřic. Dochází mezi nimi k nevratné chemické reakci, díky níž vznikne hotový výrobek s vysokou molekulární váhou.

Chemické vazby pryskyřic se během jejich tuhnutí prováží, a to za působení vysokého tlaku a vysoké teploty, čímž vznikne nereagující stabilní materiál s vlastnostmi, které jsou naprosto odlišné od vlastností jeho součástí. Je-li vyžadována požární odolnost, jsou vnitřní vrstvy laminátu opatřeny přísadou, která neobsahuje halogeny.

C. Skladování a doprava

Skladování a doprava by měly být prováděny v souladu se všeobecnými doporučeními pro zpracovávání HPL; žádná speciální opatření nejsou nutná.

Pokud jde o dopravu, HPL není klasifikováno jako nebezpečný produkt, proto není vyžadováno žádné speciální označení.


D. Manipulace a obrábění HPL

Při zpracovávání a obrábění je třeba dbát obvyklých bezpečnostních požadavků, jako je např. pohlcování prachu, odprašování, požární opatření atd.

Vzhledem k tomu, že okraje laminátů mohou být ostré, měly by se při manipulaci s lamináty vždy používat ochranné rukavice. Doporučujeme používat i protiprachovou masku a ochranné brýle. Kontakt s prachem z HPL nezpůsobuje nějaké zvláštní problémy; avšak malé procento osob může být citlivé či dokonce alergické na prach vznikající při obrábění obecně.


E. Zdravotní hlediska a životní prostředí

Dekorativní lamináty jsou tvrzené a tudíž chemicky nereagující. Nedochází k žádné produkci plynů. Lamináty nijak neovlivňují potraviny. Kontakt HPL s potravinami je povolen.

Vzhledem k velmi nízké propustnosti je HPL bariérou proti emisím formaldehydu, které by mohly vycházet z dřevěného podkladu. Emise formaldehydu u HPL jsou mnohonásobně nižší než je limit pro emise dřevěných materiálů.

Dekorativní povrchy jsou odolné vůči všem běžným domácím rozpouštědlům a chemikáliím a byly tudíž po mnoho let používány tam, kde jsou čistota a hygiena klíčové.

Povrch HPL, které není pórovité, se snadno dezinfikuje horkou vodou, párou a všemi typy dezinfekcí, které se používají v nemocnicích a dalších zařízeních.


F. Údržba

Jelikož u HPL nedochází ke korozi či oxidaci, není třeba žádná další povrchová ochrana (např. lak nebo barva).


G. HPL a požár

Ke vznícení HPL dochází jen obtížně. HPL má vlastnosti, které zpomalují šíření plamene, čímž prodlužují čas k evakuaci.

Stejně jako u organických materiálů mohou být vzhledem k neúplnému spalování v kouři obsaženy nebezpečné látky. Avšak HPL je schopno dosáhnout nejvyššího možného výkonu mezi organickými povrchovými materiály, které jsou uvedeny ve francouzské normě NF F 16-101 a NF F 16-102 (= minimálně třída F2 pokud jde o hustotu a toxicitu dýmu, F1 u produktů Oberflex s požární odolností).

Pokud dojde k tomu, že lamináty hoří, je třeba užít stejné metody hašení jako u jiných dřevěných materiálů.


H. Rekuperace energie

Vzhledem k jejich vysoké výhřevnosti (18 - 21 MJ / kg) jsou HPL ideální pro tepelnou recyklaci. Dojde-li k úplnému spálení při teplotě 700° C, HPL produkuje vodu, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a oxidy dusíku. Spalování HPL je v souladu s platnou právní úpravou.

I. Likvidace odpadu

HPL může být spalováno ve schválených průmyslových spalovnách. Může také dojít ke kontrolované likvidaci odpadu na místech k tomu určených v souladu s platnou státní a / nebo regionální právní úpravou.

J. Technické údaje

J.1. Vlastnosti
1. Hustota přibl. 1.500 kg / m3
2. Rozpustnost ve vodě žádná
3. Výhřevnost 18 - 21 MJ / kg
4. Teplota vznícení více než 300° C
5. Tepelný rozklad možný při teplotě vyšší než 250° C; možnost emise toxických plynů závisí na okolních podmínkách (teplota, množství kyslíku atd.); HPL je bezpečné v souladu s testováním NF F 16-101; nedochází k tavení
6. Nebezpečné reakce žádné
7. Těžké kovy žádné toxické sloučeniny antimonu,
baria, kadmia, chromu III, chromu VI, olova, rtuti, selénia
8. Další poznámky HPL není klasifikováno jako nebezpečné
pro účely přepravy

J.2. Skladování, manipulace a přeprava
1. Ochranné vybavení rukavice (ochrana proti ostrým okrajům);
nejsou nutné žádné speciální hygienické procedury
2. Ochrana proti ohni a explozím není vyžadována, stejně jako u ostatních dřevěných materiálů
3. Likvidace spalování je povoleno ve schválených průmyslových spalovnách


J.3. Obrábění HPL
1. Pracovní oblast prach pod 5 mg / m3
2. Mez výbušnosti prach pod 60 mg / m3

J.4. Jednání v případě požáru
Všechny běžné hasící prostředky jsou vhodné.

J.5. Toxické účinky při používání
Žádné - povrchy HPL jsou fyziologicky bezpečné a jsou schváleny k používání, v rámci něhož dochází ke kontaktu s potravinami v souladu s EN 1186.


Všechny výše zmíněné informace odpovídají momentálnímu stavu technických poznatků a nezakládají jakoukoli formu záruky. Je osobní zodpovědností každého uživatele produktů popsaných v tomto dokumentu, aby jednal v souladu s příslušnými zákony a regulacemi.


Lamino Prestige d'Oberflex

Prestige d'Oberflex je základní řada, která obsahuje dekorativní vysokotlaké lamináty (HPL) vyrobené z pravé dřevěné dýhy.

Lamino Textured Wood

Kolekce Kontrasty a materiály reflektuje nejnovější trendy v tvorbě interiérů. Nabízí vysoce kvalitní texturované lamináty.

Lamino Natural Shades

Jedinečné kolekce Natural Shades v níž se snoubí přirozené odstíny dřeva a originální design povrchových efektů.

Lamino Les Sáblés

Hlavním znakem kolekce Les Sáblés je to, že se jedná o pravou dřevěnou dýhu, která je kartáčovaná.

Lamino Spiced Wood

Exkluzivní kolekce lamina Spiced Wood reaguje na aktuální trendy v oblasti designu a architektury.

Popisovatelné, magnetické lamino

Lamino Smart Surface je nová kolekce laminátů z dřevěné dýhy. Jedinečné a originální lamináty na které je možné psát popisovačem, křídou nebo na ně připevňovat vzkazy pomocí magnetů.

Lamino bez povrchové úpravy

Speciální kolekce laminátů s dýhou bez povrchové úpravy. Lze si zvolit vlastní úpravu.

AKUSTICKÉ PANELY PRO STĚNY A STROP

Pokud hledáte obklad stropu či stěn dřevěnými panely, chcete znásobit akustický efekt a stále se nevzdat designových nároků na interiér, je Vám k dispozici akustika Oberflex.

DŘEVĚNÉ PODHLEDY TECTONIQUE

Nová kolekce Tectonique 5.5 nabízí jedinečné řešení stropních obkladů. Díky Tectonique 5.5 můžete vnést do prostoru dynamiku a velmi originální design při zachování těch nejlepších akustických vlastností daného prostoru.

HRANÍCÍ PÁSKY

Ideálním doplňkem k vysokotlakým laminátům jsou hranící pásky. Jsou vyrobeny z pravé dřevěné dýhy s povrchem Oberflex, přičemž podkladem je tenký papír.

FIXAČNÍ PROFILY

Pro instalaci akustických panelů nebo dřevěných obkladů na stěnu existuje mnoho spůsobů uchycení pomocí fixačních profilů.